Domenico Scarlatti

Voorwoord

Deze website is opgedeeld in verschillende onderdelen. De inhoud van het essay over de sonates van Domenico Scarlatti staat vermeld onder "Essay". Onder "Opnames" vindt u de inhoud van de 19 cd's met alle sonates van Domenico Scarlatti en de YouTube-links naar de respectievelijke cd's. Onder "Facsimile" vindt u exemplaren van enkele manuscripten van Domenico Scarlatti. De noten van alle 555 Scarlatti-sonates zijn gelinkt onder "Partituren", evenals een audiofragment voor elke sonate. Contact en homepage zijn vanzelfsprekend.

Er zijn veel schatten nog niet opgegraven op het gebied van de muziek. Slechts zeer weinige van deze schatten zijn echter zo bekend als in het geval van de sonates van Domenico Scarlatti. Maar het grootste deel van deze schat is tot op de dag van vandaag onbekend. Dit is ongetwijfeld een van de onverklaarbare dingen in het leven.

Scarlatti, geboren in hetzelfde jaar als Bach en Handel, was in meerdere opzichten de revolutionair van de drie.

Het is de taak van deze verhandeling om deze schat op te graven en toegankelijk te maken.

Wat betreft de bronnen waarnaar ik heb verwezen, zijn er in wezen vier, namelijk drie originele tekstedities en ook enkele facsimile-afdrukken van Scarlatti's manuscripten. De slechte gewoonte van de late romantiek, waar alle mogelijke (en onmogelijke) pianisten Scarlatti's sonates wilden verbeteren 'en ze aan de eisen van de tijd wilden aanpassen' door octaven toe te voegen, tertsen en zesden toe te voegen en zelfs - hoor en sta versteld - door zelf uitgevonden cadensen in te voegen, de resultaten van de Lisztschool, die in dit opzicht onuitsprekelijk waren, behoren gelukkig tot het verleden. Men kon hier alleen maar met grote welwillendheid over Scarlatti parafraseren spreken. Wat Scarlatti in gedachten had, is duidelijk en onmiskenbaar door hemzelf opgeschreven in de originele tekst en dus voor altijd gedocumenteerd en vereist geen van de genoemde "verbeteringen" die zijn aangebracht door mensen die geen idee hadden van Scarlatti's bedoelingen en betekenis.

De eerste van mijn bronnen was de interneteditie van de Canadese klavecinist John Sankey. Helaas kleven er enkele nadelen aan deze uitgave, waarvan sommige te maken hebben met het gebruikte notatieprogramma. Dit programma heeft geen pauzetekens, dus de relevante plaatsen worden gewoon leeg gelaten. Zeker voor de muziekliefhebber, die theoretisch niet al te bedreven is, betekent dit op veel plaatsen giswerk en kan het gemakkelijk tot misinterpretaties leiden. Een ander nadeel is dat de tonen eis, his, ces en fes in dit programma niet lijken te bestaan, om nog maar te zwijgen van dubbele kruisen. Als gevolg hiervan moesten enharmonische tonen worden genoteerd, wat in veel gevallen tot verwarrende resultaten leidde. Een voorbeeld uit

Sonate K25 (in Fis mineur)  

De partituur


zou dit moeten verduidelijken. Eerst Sankeys, dan de juiste notatie:

Voorbeeld K25

Voorbeeld K25

Het nadeel is ook dat de voorslagen uiteraard ook niet correct genoteerd kunnen worden. Sankey heeft de voorslagen dus genoteerd als hoofdtoon, samen met de hoofdtoon. Afgezien van het feit dat veel van de voorslagen in feite samen met de hoofdnoot als acciaccatura zouden moeten worden aangeslagen, zou men een correcte notatie willen hebben.

Als u deze nadelen accepteert, heeft deze editie het voordeel dat deze gratis van internet kan worden gedownload. Het strekt zich echter alleen uit tot K176. Misschien realiseerde men zich in 2000 dat het gebruikte notatieprogramma onvoldoende was. Men kan zich echter afvragen waarom niet een ​​van de volledige notatieprogramma's werd gebruikt. (Misschien te duur?)

Een ander punt van kritiek op deze editie is dit: de heer John Sankey hield zich op bepaalde punten niet aan de originele tekst, maar bouwde in plaats daarvan valstrikken in, dat wil zeggen, hij heeft vermoedelijk willens en wetens fouten gemaakt, hoewel deze editie beweert een originele teksteditie te zijn. Over de term originele tekst bestaat geen discussie: het betreft de getrouwe weergave van de manuscript. Misschien deed hij het om op een gegeven moment te kunnen bewijzen dat iemand, zonder Sankey te noemen, doet alsof het zijn eigen kopie is, maar zonder te beseffen dat hij zichzelf blootstelt als een vervalser. Het feit dat een dergelijke benadering de connaisseur niet kan misleiden, maar de componist negeert, maakt deze editie en de uitgever op hun beurt weer twijfelachtig.

Datzelfde geldt overigens voor zijn midi-opnames, die ook op internet beschikbaar zijn, die zeker de moeite waard waren om zorgvuldig te bestuderen, zeker waar het de voorbeeldige behandeling van de trillers betreft. Zijn inzichten in de behandeling van de trillers vallen samen met die van mij. Helaas zijn daar op veel plaatsen ook valstrikken ingebouwd, en waarschijnlijk met opzet. En dat door iemand die zelf schrijft dat de verspreiding van Scarlatti's muziek een van zijn hoogste doelen is!

Als een van de vele voorbeelden noem ik de maten 13-16 uit

Sonate K94

Eerst de partituur, dan de midi-opname:

Voorbeeld K94

Voorbeeld K94

Let op de subtiele maar grove verschillen. De toon es in maat 15 van de midi-opname is net zo misleidend als de hele maat 16. Het blijft onverklaarbaar waarom iemand Scarlatti op zo'n manier bederft. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat dit een onzorgvuldige fout is. Als expert verklaar ik dat in dit geval noch de midi-opname, noch de partituur de juiste versies zijn. De juiste versie is dit:

Voorbeeld K94

Ik had ook twee vierdelige edities van geselecteerde Scarlatti's sonates tot mijn beschikking, waarvan de ene voorbeeldig is en de andere onder het motto "Braver gaat niet".

De Hongaarse editie (Edition Musica, Budapest) is voorbeeldig. Er is een selectie gemaakt uit alle vier de periodes in Scarlatti's werk. De een of de ander zal het betreuren dat de ene of de andere sonate niet is opgenomen - elke keuze is een keuze. Van muziektheoretische controversiële sonates (waarover later meer) werd niet teruggeschrokken, maar deze werden begrepen en opgenomen.

Dat kan niet echt gezegd worden van de editie van Edition Schott. Het lijkt erop dat Scarlatti's bijzonder opvallende sonates niet werden begrepen en op de een of andere manier geclassificeerd als niet houdbaar in termen van muziektheorie en daarom als de pest werden vermeden. Het is en blijft een mysterie totdat je bedenkt dat de onkunde hier duidelijk aan het werk was. Dus: braaf, braver, het braafst. De beste jongen van de klas! Dat is jammer, maar ook heel typerend. Deze editie bevat tenminste enkele sonates die de Hongaarse editie aanvullen, die ik zonder aarzelen veel belangrijker en eerlijker vind dan de Schott-editie.

Een zeer voorbeeldige volledige uitgave van de originele tekst is geleverd door Kenneth Gilbert en uitgegeven door Heugel - Parijs. Met grote zorg bewerkt, moet het vandaag als de belangrijkste bron worden beschouwd. Het is gebaseerd op de manuscripten van Venetië en verwijst op verschillende plaatsen naar de afwijkingen van de manuscripten van Parma. De originele manuscripten zijn helaas verloren gegaan. Het is gewoon jammer en onbegrijpelijk dat met zoveel zorg en zoveel goede wil Scarlatti's methode van voortekeningniet werd overgenomen. Het lijkt alsof niemand zich druk maakt om de redenen die Scarlatti naar zijn manier van voortekening in veel sonates hebben bewogen (voornamelijk tot rond K150, maar ook af en toe later). In het voorwoord van deze uitgave staat het heel beknopt:

"... steeds meer interpreten en musicologen eisen een bronkritische nieuwe uitgave van de 555 overgeleverde sonates, gebaseerd op de huidige uitgeverische normen."

Er zou een verwijzing naar dit fenomeen op zijn plaats zijn geweest. Maar daarover later meer.

Als originele bron had ik enige tijd toegang tot een kleine verzameling facsimile-afdrukken van Scarlatti's manuscripten, d.w.z. kopieën gemaakt voor de Spaanse koningin Maria Barbara, die in Venetië en Parma worden bewaard. Het moge duidelijk zijn dat het bestuderen van deze facsimile-afdrukken zeer leerzaam was. Hier worden Scarlatti's bedoelingen op een prachtige manier duidelijk. Afgezien van de betovering die deze manuscripten teweegbrengen, die op zichzelf een vervlogen wereld openen, zijn ze de enige bron die niet opnieuw geïnterpreteerd kan worden. Wat daar staat, is door Scarlatti zelf opgeschreven. En dus meer geldig dan alle latere edities samen. Het moet echter gezegd worden dat Scarlatti's manier van noteren vandaag in onze ogen niet altijd even gelukkig is geweest. Hij schreef zo ​​dat de noot c' de scheidslijn was tussen de twee notenbalken. Waarschijnlijk om hulplijnen zoveel mogelijk te vermijden. In de volgende voorbeelden is dit waar nodig omgezet in een modernere notatie.

  

  

terug

  

meer